wizyt: 1640564

Monitoring » Debata 9 lipca część 1

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA BIELSKA -BIAŁEJ
Z PRZEDSTAWICIELAMI RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W DNIU 09.07.2008 O GODZINIE 17.00
W SIEDZIBIE OŚRODKA KREATYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 15


Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej: „ Masz głos, masz wybór”.

Otworzyła je p. Władysława Pabijan – Koordynator Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej i Przedstawicielka czterech bielskich organizacji pozarządowych realizujących w Bielsku-Białej Projekt: „ Masz głos, masz wybór”.

Powitała wszystkich przybyłych a w szczególności przedstawicieli Rady Miejskiej Bielska-Białej:

p. Jarosława Klimaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Klubu Wyborczego Platforma Obywatelska RP ( III okręg wyborczy)

p. Andrzeja Gacka – radnego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ( I okręg wyborczy)

p. Janusza Okrzesika – radnego Klubu Wyborczego Platforma Obywatelska RP (IV okręg wyborczy)


 Następnie przedstawiła zebranym Kierowników Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej, Prezesów bielskich NGO – uczestników Akcji.

W krótkim zarysie poinformowała zebranych, że w 2008 roku w ramach Akcji: „ Masz głos,. masz wybór ” bielskie organizacje będą kontynuowały część zadań monitorowanych w 2007 roku.

Należą do nich:

 • Przebudowa Placu Wojska Polskiego

W tym miejscu poinformowała zebranych, że w 12 grudnia 2007 roku odbyła się debata z udziałem znakomitych gości – autorytetów w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Z niepełnych informacji, jakie posiadają organizacje monitorujące to zadanie wynika, że autor koncepcji architekt pan Stanisław Nastrypke wycofał się z wdrażania projektu do dalszej realizacji.

Zapowiedziała, że na ten temat wypowie się p. Jarosław Hess.

A o komentarz zostanie poproszony p. Przewodniczący Klimaszewski.

 • Przebudowa ciągu pieszego ul. 11 Listopada – Przechód Schodowy

Poinformowała obecnych, że sprawa przebudowy tego ciągu budzi wiele kontrowersji zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i tych sprawniejszych i dziś jeszcze do tego tematu wrócimy.

 • Budowa wiaduktu nad torami PKP na ul Wyzwolenia i włączenie ulicy Nowopiekarskiej do ulicy Warszawskiej z wlotem do ulicy Czechowickiej.

Przebudowa wiaduktu - to zadanie oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat.

Sama ulica Nowopiekarska będzie przedmiotem szczegółowego badania

 • Program SEKP

Do tego programu mieszkańcy zgłaszają pewne zastrzeżenia. Powiedziała..., my jeszcze nie bardzo jesteśmy zorientowani jak ten program w Bielsku-Białej funkcjonuje. Częściową wiedzę na ten temat ma kolega Bogdan Oś, który podzieli się nią z Państwem a do wątpliwości być może odniosą się tu obecni radni.

 • Komisja Edukacji i Kultury – łączenie szkół o profilach zawodowych.

Poinformowała przybyłych, że osobiście monitoruje to zagadnienie w ramach Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej. Ponieważ ten temat bulwersuje środowisko nauczycielskie, rodziców i uczni tych szkół oraz opinię publiczną, to trudno jest ten temat odizolować całkowicie od projektu akcji społecznej Masz głos, masz wybór. Powiedziała, że była obecna na wszystkich komisjach, na których był poruszany problem łączenie szkoły J. Tuwima z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Szkoły Elektronicznej na ul. Lompy z Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych na ul. Słowackiego. Monitorujący to zadanie będą się bacznie przyglądać w jakim kierunku zmierza postępowanie w tym temacie. Dodatkowo sprawie łączenia placówek oświatowych o profilu zawodowym poświęcimy oddzielną debatę z udziałem wszystkich zainteresowanych, na która i Państwa zaprosimy.

 • Komisja Ochrony Środowiska – program ochrony środowiska

W ramach tego zadania będziemy poświęcać czas na zbadanie realizacji programu recyklingu, ochrony wód

i powietrza i badać programy edukacyjne w tym zakresie. Jest to również zadanie częściowo realizowane

z programu OKO, zwłaszcza program recyklingu natomiast programy promocji ochrony środowiska są realizowane w ramach akcji Masz głos, masz wybór.

 • Współpraca z bielskimi organizacjami pozarządowymi.

Przypomniała, że w 2007 roku 32 bielskie organizacje spisały postulaty do Rocznego Programu Współpracy z trzecim sektorem. Postulaty złożono na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Wiesława Handzlika

i Sekretarza Miasta. Niestety tylko dwa postulaty zostały częściowo uwzględnione a pozostałe władze samorządowe całkowicie zlekceważyły. Powiedziała: mamy nadzieję, że nowy Przewodniczący Rady Miejskiej zechce przyjrzeć się tym postulatom a nowi przedstawiciele Rady Miejskiej wezmą je pod uwagę przy opracowywaniu nowego Rocznego Programu dla NGO na 2009 rok.

Poinformowała, że Wydział Spraw Obywatelskich rozesłał już do organizacji pozarządowych informacje o możliwości włączenia się do konsultacji. Podkreśliła, że ma nadzieję, iż sprawy zmierzają w dobrym kierunku

 • Pas startowy w Aleksandrowicach

W tym temacie w mieście krąży szereg informacji. Mówi się o rozparcelowaniu terenów Aeroklubu pod mieszkalnictwo mieszkaniowe. W każdej pogłosce jest trochę prawdy, dlatego monitorujący będą ten temat zgłębić korzystając z wiedzy radnych i zaprzyjaźnionych mediów.

 • Przebudowa podstocza

Sprawa sportów ekstremalnych i budowa zaplecza rodzi szereg kontrowersji. Jedni twierdzą, że podstocze jest w Programie Natura 2000 drudzy temu zaprzeczają a sprawa zagospodarowania jest odsuwana na kolejne lata. Temat ten rodzi szereg kontrowersji. Sprawa sportów ekstremalnych i budowa zaplecza turystyczno -sportowego jest w wielu miejscach niespójna z informacjami podawanymi przez władze samorządowe i bielskich ekologów, dlatego postanowiliśmy, że poddamy tą sprawę szczególnemu zbadaniu.

 • Budowa hali sportowo wystawienniczej

Jest to kolejny temat do monitorowania w 2008 roku. Tym zadaniem interesuje się wielu bielszczan, którzy do niego podchodzą z nutą niedowierzania. Obawy idą w kierunku dotrzymania terminu jak i możliwości finansowych miasta wykonania tej inwestycji.

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała za uwagę, zaprosiła kolegów do zajęcia miejsca za stołem i poprosiła o głos p. J. Hessa.

Przypomniała jeszcze, że mieszkańcy są głęboko zbulwersowani sytuacją, która ma miejsce po dodaniu do użytku schodów pomiędzy ul. 11 Listopada a 3 Maja, dlatego temat będzie dziś jeszcze poruszany.

Poprosiła również p. Przewodniczącego by wyraził zgodę na udzielenie głosu mieszkańcom, którzy przed spotkaniem zgłosili chęć do zabrania głosu. 

Pan Hess

Podsumowując monitoring przebudowy Placu Wojska Polskiego, poinformował zebranych o tym, że we wrześniu 2007 roku w holu Urzędu Miejskiego obyła się prezentacja wybranych prac.

Zdaniem organizacji monitorujących to zadanie, prezentacja była źle przygotowana, nie zadbano o jej promocję, co ewidentnie wskazuje na to, że nie starano się nawet by dać możliwość przeprowadzenia społecznej debaty/ konsultacji.

Zapowiedziana w ogłoszeniu konkursowym debata z mieszkańcami tak naprawdę się nie odbyła.

Konkurs został ogłoszony 15 maja 2007 roku. Do 15 czerwca miały napływać zgłoszenia konkursowe a już 24 sierpnia miały już być gotowe projekty. Pośpiech organizacyjny wzbudził nie tylko nasze zastrzeżenia.

Konkurs rozstrzygnięto na początku września. Po przyjrzeniu się zaproponowanej koncepcji przystąpiliśmy do zorganizowania społecznej debaty. Odbyła się ona 12 grudnia 2007.

Była dość interesująca, żywa, wzbudzała wiele emocji.

Jest zapisana na filmie wykonanym przez telewizję Super Nowa.

Po dogłębnej analizie zaprezentowanej pracy podsumowaliśmy głosy przemawiające za koncepcją i głosy jej przeciwne.

Argumenty, które przemawiały za wybraną koncepcją:

 • współgra z resztą sąsiadującego miejsca ( np. z granitową kostką pasującą do ul. 11 Listopada,)

 • na środku ma być odtworzona stara pompa, którą ewentualnie można uzupełnić formą fontanny

 • zostaną zamocowane świetliki – jest to element małej architektury

 • pusta przestrzeń, która daje szansę na organizację wielu imprez plenerowych ( plac dając szansę na organizowanie imprez plenerowych powoduje, że tchnie w ten plac życie.)

 • usunięcie z placu samochodów i budowa podziemnego parkingu

 • pojawienie się nowej inwestycji, która ma zasłonić Klimczok

 • oszczędna, nowoczesna forma ( nie szokuje, nie razi gustów estetycznych, daje łatwość w poruszaniu się)

Argumenty które były przeciwne kontynuowaniu wdrażania zaproponowanej koncepcji przebudowy:

 • zabrakło analizy, po co taki plac jest potrzebny miastu i jego mieszkańcom

 • nie było jasno sprecyzowane, czego od takiej przestrzeni oczekują zlecający to zadania

 • obecni na debacie zastanawiali się czy opracowujący konkurs wiedzą jakie oczekiwania w tym zakresie mają sami mieszkańcy Bielska-Białej?

 • Brak informacji, jak ten plac się będzie miał do propozycji Sfery II

 • nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, że zlecając to zadanie w jaki kol wiek sposób analizowano jak przyciągnąć mieszkańców na taki plac i czy takie zadanie otrzymali opracowujący prace projektowe koncepcji przebudowy placu?

 • plac nie harmonizuje z otaczającą zabudową, co wielokrotnie podkreślali uczestnicy debaty

 • mówiono i podkreślano, że będzie to kolejna pustynia betonowa, na której pojawią się tylko kolejne ogródki piwne.

 • w okresie jesienno zimowym będzie to odpychająca przestrzeń, przez którą pod ścianami budynków będą przemykać mieszkańcy

 • nie zaproponowano wystarczającej liczby elementów małej architektury ,

 • brakuje zieleni i „czegoś” atrakcyjnego, czegoś, co byłoby elementem przyciągającym a nie odpychającym

 • nie ma atrakcyjnych elementów, które zbudowałyby miejsce spotkań i to dla większych grup np dla całej rodziny, grupy znajomych, uczestników wycieczek i turystów

 • projekt jest mało atrakcyjny,

 • brak fontanny,

 • plac powinien być miejscem dla całych rodzin a w takiej propozycji na ławkach ze świetlikami z ciepłym nawiewem będą się gromadzić jednolite grupy naszego miasta

Wypowiadający się powiedział: ..., nie wnikamy, które argumenty są słuszne, które nie. Niepokojące jest to, (główny zarzut), że to my musieliśmy zorganizować taką debatę i to już po rozstrzygnięciu konkursu.

Takie debaty powinny się odbywać przed ogłaszaniem konkursu. Powinny dawać szansę na wypowiedzenie się szerszej grupie mieszkańców.

To temu powinny służyć spotkania, ankiety i inne formy komunikacji społecznej.

Zabrakło dyskusji z mieszkańcami okolicznych budynków, nikogo nie zapytano czego oczekują mieszkańcy.

Zabrakło również dyskusji po konkursie. A to jest już bardzo niepokojące. Wymiernym efektem naszej debaty jest to, że podobno architekt p. S. Nastrypke – autor wybranej koncepcji wycofał się z jej wdrażania.

Powiedział: powinna być ciągła dyskusja.

Powinno się przyciągać mieszkańców do włączania się w sprawy miasta a nie ciągle ich odrzucać. Można wyznaczyć specjalne miejsce na stronie internetowej, poświęcone zagadnieniu przebudowy tego placu, tak by mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, zacząć myśleć i dyskutować o swoim mieście.

Jest to dobry pomysł dla władz miasta, które powinny starać się przyciągać mieszkańców a nie usilnie ich odpychać. Można zrobić przy tym temacie dobrą promocją, co ożywiłoby mieszkańców Bielska-Białej. 

W trakcie wypowiedzi p. J. Hessa padła informacja, że wiadomość o wycofaniu się p. S. Nestrypke jest nie do końca prawdziwa, dlatego p. Hess poprosił p. Przewodniczącego Jarosława Klimaszewskiego

o doprecyzowanie swojej wypowiedzi.

Pan Jarosław Klimaszewski:

Jeśli chodzi o p. Nestrypke, rzeczywiście wycofał się z dalszych prac. Jednocześnie miasto ma prawo dysponowania tą koncepcją. Co się dalej stanie? Są dwie ścieżki. Jedna to prace na bazie koncepcji

p. Nestrypke (mówił o potencjalnych opcjach, nie mówiąc która jest lepsza a która gorsza) a druga jest taka, że będzie ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny a nie na koncepcję, bo dotychczas wykonano projekt koncepcji. Praktycznie jeszcze w tym miesiącu będzie ogłoszony konkurs.

To jest taka subtelna różnica.

Powiedział, że z punktu widzenia tych, którzy są przeciwnikami tej koncepcji, informacja , że miasto ma prawo do dysponowania tą koncepcją, jest dla tych osób być może objawem niepokojącym.

Dla tych, którym się ta koncepcja podoba, wręcz przeciwnie. To tylko tak, informacyjnie.

Mając na uwadze specyfikacje do warunków zamówienia, to praktycznie już w tym miesiącu będzie ogłoszony przetarg.

Z sali padło pytanie.

Co z koncepcją budowy pod placem dwupoziomowego parkingu?

Pan Przewodniczący odpowiedział ..., praktycznie sprawa dwupoziomowego parkingu jest rozpatrywana.

Wykonano analizę geologiczną, która idzie w parze z tym pomysłem. Przypomniał, że radni opiniują propozycje ale decyzje podejmuje Prezydent Miasta, który ma do tego pełne prawo.

Kolejne pytanie z sali z pytaniem, czy można zabrać głos?

Zabierający głos podzielił się z obecnymi informacją, że polskie prawo mówi, iż w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy powinny być powiadamiane wszystkie strony postępowania. Tak stanowią przepisy. Jeśli by je respektowano, wówczas mieszkańcy będący stronami mieliby szansę się wypowiedzieć. Jeśli urząd nie powołuje stron a robi to, jego zdaniem często, świadomie, to mieszkańcy o takich inwestycjach dowiadują się dopiero gdy inwestycja jest w trakcie realizacji a wówczas już nie ma szans na odwrócenie tej sytuacji.

Pan Przewodniczący powiedział :

..., osobiście jest zwolennikiem informowania zainteresowanych, jestem za konsultacjami. Poinformował, że wieloletni plan inwestycyjny jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Powiedział..., zdaję sobie sprawę, że nie każdy mieszkaniec ma dostęp do internetu i tu tkwi część problemu.

Tu wypowiadający się mieszkaniec przypomniał ..., mówiliśmy o sytuacji, gdy jest to etap koncepcji a Pan Przewodniczący wprowadził element planu przestrzennego zagospodarowania. Koncepcja to etap, gdy miasto nie wydaje jeszcze pozwoleń i nie ustala warunków zabudowy, jest to zupełnie inna procedura.

Dopiero później będą procedury wydawania pozwoleń a wtedy to już jest za późno na dyskusje.

A Plac Wojska Polskiego to pewnie inwestycja miejska. 

Radny Janusz Okrzesik powiedział ..., jeśli to jest inwestycja miejska, to pozwolenia i warunki zabudowy dla miasta będzie wydawać inny samorząd. ( tak stanowią przepisy, o tym kto będzie miastu wydawał zgodę zdecyduje Wojewoda). 

Zdaniem zabierającego głos, co wielokrotnie podkreślił ..., to teraz jest ten moment, gdy władze samorządowe powinny zadbać o szeroką informację. Należy dać szansę mieszkańcom, by mogli wypowiedzieć się wszyscy zainteresowani. Przecież mieszkańcy nie muszą się zgadzać ze zdaniem przedstawicieli samorządu, którzy ogłaszając taki konkurs znają tylko swoje wizje i oczekiwania, gdyż nie pytają mieszkańców o zdanie.

To przede wszystkim mieszkańcy mają prawo publicznie się wypowiedzieć o tym czego oczekują.

Pan Radny Janusz Okrzesik przypomniał: ..., podczas ustalania warunków zabudowy będą się mogli wypowiedzieć mieszkańcy a to teraz nie jest ten moment. Wszystkie strony będą powiadomione o takim postępowaniu, bo taki jest wymóg prawa. A teraz to nie jest ten element postępowania.

Mamy rozpisany konkurs na koncepcję, nawet nie na projekt, dlatego też dyskusja o kosztach dopiero się odbędzie. Rada nie może się wypowiedzieć o kosztach, bo dopiero z projektu wynikną potencjalne koszty.

Prosił by nie rysować czarnego scenariusza, bo akurat ta inwestycja jest szeroko omawiana w mieście.

Są dostępne wszystkie informacje i znane każdemu mieszkańcowi. Powiedział: ..., krytyka podczas debaty przyniosła pewien efekt. Wnioskował: ..., by poruszać się w zgodzie z faktami a nie domniemaniami.

Niezadowolony mieszaniec uparcie stał przy swoim stanowisku twierdząc, że to jednak miasto za wszelką cenę unika konsultacji, że podawane są różne argumenty, które nie zapewniają mieszkańcom dostępu do informacji publicznej w chwili, gdy to ich głos powinien się liczyć.

Pan Rady Janusz Okrzesik powiedział,.... jeszcze nic takiego się nie stało.

Z sali padła informacja ..., oby się nic nie stało. Pan Radny powiedział ..., w takim przypadku są przepisy prawne, które takie sytuacje regulują. Zapanowało chwilowe zamieszanie, które przerwała prowadząca spotkanie mówiąc..., rozumiem intencje mieszkańca, który niepokoi się o przestrzeganie prawa na tym etapie. Przypomniała..., niepokoje i zdenerwowanie mieszkańców towarzyszyły przebudowie placu Chrobrego i Rynku. Do dziś oba miejsca mają swoich zwolenników ale zdecydowanie więcej przeciwników a przynajmniej takich osób, które przebudowę Rynku uważają za wielkie nieporozumienie.

Dlatego prosiła by się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, którzy chcą dla miasta jak najlepiej bo tu, mieszkają i tu spędzają większość wolnego czasu.

Jeśli nie bierze się pod uwagę głosu obywateli to to powoduje ich zniechęcenie i odczucie bycia niedocenionym. Po wybudowaniu inwestycji jest już za późno na wszelkie dyskusje.

To dzisiejsze i poprzednie działania mają na celu zachęcenie do debaty przedstawicieli samorządu i mieszkańców. Na takie działania w przypadku Placu Wojska Polskiego jest jeszcze czas. 

Pan Jarosław Hess podkreślił ..., dzisiejsze spotkanie ma na celu zasygnalizowanie tych elementów, którymi będziemy się głębiej interesowali. W sprawie Placu Wojska Polskiego zrobimy oddzielną debatę. 

Następnie głos zabrał p. Bogdan Oś – Prezes Stowarzyszenia Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka.

Powiedział ...., w 2007 roku Program SEKAP był monitorowany przez Fundację Anima Mundi.

W 2008 roku Akademia kolejny raz przystąpiła do Projektu: „ Masz głos, masz wybór”i podjęła się kontynuowania monitoringu tego zadania. Przedstawiciel Akademii próbował zaprosić na to spotkanie

p. Jerzego Szostaka, który zajmował się tym projektem i jego instalacją w województwie śląskim.

Z uwagi na sezon urlopowy nie udało się skomunikować z p. Szostakiem ale pewnie będzie miał ku temu okazję po urlopie. Obecnie chciałby poinformować, że Bielsko-Biała należy do 54 miast śląskich, które weszły do tego projektu. Dla niewtajemniczonych podał informację, że SEKAP jest to program elektronicznej komunikacji administracji publicznej. Program pozwala załatwiać sprawy ze swoim urzędem z każdego miejsca w Polsce. Pozwala na lepszą, łatwiejszą pracę urzędników, ułatwia tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Program obejmuje województwo śląskie.

Dostęp do tego programu mają 54 miasta województwa śląskiego.

Województwo śląskie to jedyne województwo w Polsce, które realizuje Program SEKAP.

Z tego co zdążył się dowiedzieć, projekt ten powinien pomóc w obniżeniu kosztów świadczenia usług publicznych, poszerzyć oferty świadczone drogą elektroniczną, nieść pomoc w polepszeniu warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu , powinien spowodować wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

Powiedział ...,: z tego co się dowiedziałem, są pewne trudności związane zwłaszcza z zainteresowaniem tym projektem mieszkańców i przedsiębiorców. Zwróciliśmy uwagę, na ten fakt obserwując zainteresowanie promocją Programu SEKAP podczas prezentacji w ratuszu, dlatego uznaliśmy, że zabrakło zwykłej informacji dla Bielszczan o tym wydarzeniu.

Są też pewne problemy z tak zwanymi kluczami. Żeby wejść w ten system, to trzeba mieć dostęp do elektronicznego podpisu. Są dwa poziomy. Jeden taki, który umożliwia dotarcie i poinformowanie się a drugi, ten bardziej skomplikowany, związany z uzyskaniem elektronicznego podpisu jest związany z dość znacznymi kosztami. To tyle co chciał dziś powiedzieć. Liczy na dopełnienie podanych informacji przez przedstawicieli Rady Miejskiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy i ustawy.

Pan Przewodniczący poinformował, że przed dzisiejszym spotkaniem podjął próbą zalogowania się do tego systemu, co mu się bez problemu udało.

P. Bogdan Oś zapewnił, że podana przez niego informacja ma na celu zwiększanie promocji tego programu, że będzie nadał próbował skomunikować się z p. Jerzym Szostakiem a ten temat zostanie wrzucony na stronę internetową www.oko.bielsko.pl

Wykorzystując możliwość włączenia się mieszkańców do dyskusji prowadząca oddała głos p. Romanowi Muzyce, Wiceprzewodniczącemu Rady Osiedla Kopernika.

Pan Muzyka poprosił Pana Przewodniczącego o spowodowanie naprawienia dojazdu do kościoła im. Maksymiliana Kolbego ( jest to największa parafia byłego województwa bielskiego).

W tym kościele odbywa się wiele koncertów oraz przemarsze reprezentacyjnych jednostek.

Ulica Wrzosowa i chodnik są w fatalnym stanie. Zebrano już szereg podpisów pod prośbą o naprawę i złożono w urzędzie. Tym szlakiem poruszają się starsze osoby. Byłoby wspaniale, gdyby w końcu doczekały się remontu..

Poprosił p. Przewodniczącego o pomoc w załatwieniu wniosku mieszkańców.

Drugi problem to dom dziennego pobytu na ul. Brodzińskiego 22.

Powiedział, że pośrednio to Urząd Miejski ( będąc administratorem tego budynku ) doprowadził do jego dewastacji. Z sali padło pytanie..., czy aby na pewno urząd jest winny? Pan Muzyka odpowiedział..., że tak, bo dom ten podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a więc jednak urząd.

Powiedział..., Pani dyrektor najpierw doprowadziła do zamknięcia stołówki, wprowadziła katering. Dom dziennego pobytu ma być wyprowadzony na osiedle Beskidzkie. A przecież osiedla Kopernika to najstarsze osiedle w naszym mieście! Pan Muzyka zapytał, co się stanie z tymi ludźmi i z tym domem?

Nie można się dowiedzieć, co się dalej będzie działo z tym domem i z tymi ludźmi.

Pan Przewodniczący odpowiedział..., na dzień dzisiejszy nie ma żadnego pomysłu, co z tym domem należy zrobić ale zdeklarował, że to sprawdzi.

Pan Przewodniczący zapytał prowadzącą spotkanie, w jaki sposób będzie się odbywała komunikacja z uczestnikami tego spotkania? P. Pabijan odpowiedziała, że są dwie drogi.

Zabierający głos podadzą p. Przewodniczącemu swoje namiary lub komunikacja będzie szła przez Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej, który po to został uruchomiony by wspierać potrzebujących mieszkańców. Odpowiedzi mogą być przekazywane zainteresowanym przez pracowników OKO.  

Prowadząca zapytała, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś problem, który chciałby omówić podczas dzisiejszego spotkania?

Zgłosił się pan ( nie podał swojego nazwiska ale można do niego dotrzeć po informacji której udzielił), który zapewnił, że nie wstrzeli się w tematykę tego spotkania ale jego problem jest wart omówienia na takim forum. Powiedział..., Sprawa toczy się od pięciu lat. Cieszę się, że zastałem taki skład, że jest

p. Przewodniczący, p. Okrzesik i p. Radny, który o mojej sprawie dowiedział się znacznie wcześniej bo podczas posiedzenia Rady Osiedla Biała Krakowska. 

Wypowiedź była mocno egzaltowana.

Mieszkaniec zaczął od sformułowania..., rozchodzi się o związek p. Jacka Krywulta z hołotą, pijaczkami.

Prowadząca zwróciła uwagę na fakt, że OKO to nie miejsce gdzie się kogokolwiek obraża, poprosiła o odpowiedni dobór słów. Zwróciła uwagą, że każdy wypowiada się w swoim imieniu, więc bierze całkowitą odpowiedzialność za treść swojej wypowiedzi.

Pan zripostował ..., to tylko wstęp a dalej będzie już na temat.

Powiedział..., mam taki problem. Wczoraj dostałem decyzję Kolegium Samorządowego, która po czterech latach postępowania uchyliła decyzję Prezydenta Miasta. W decyzji SKO jest jasno sprecyzowane, że Prezydent Miasta wydając decyzję o warunkach zabudowy a następnie decyzję pozwolenia na budowę obiektu handlowego, zdaniem SKO, rażąco naruszył prawo. Jest to sklep Żabka, w którym zdaniem przedmówcy znajduje się pijacka melina. Powiedział..., Obiekt został postawiony niezgodnie z prawem.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał..., gdzie ten sklep się mieści?

Pan odpowiedział..., na ul. Kazimierza Wielkiego 27.

Obiekt handlowy został postawiony niezgodnie z prawem. Podobnie parking został wykonany niezgodnie z prawem. Ale najistotniejsze w tym jest to, że inwestorem jest firma Banat, pod którą kryje sie nazwisko pana Jana Batyckiego, brata p. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, p. Ryszarda Batyckiego, sąsiada Prezydenta Miasta. Wszystkie decyzje były wydawane bez udziału stron. Jednak w końcu skargi odniosły pozytywny skutek. Decyzje Prezydenta Miasta uchylono. Stwierdził..., to go mnie nie zadowala, bo nawet jak wszystkie decyzję zostaną uchylone, to polskie prawo przewiduje taki mały myk, który polega na tym, że w tą sprawę wkroczy powiatowy lub wojewódzki nadzór budowlany i wszystko zalegalizuje.

W związku z czym zwraca uwagę na fakt, że Urząd Miejski, świadomie nie powołując stron ( podkreśli, że robi to świadomie i z premedytacją ), doprowadza do wybudowania obiektu, przewleka sprawę, po czym następuje legalizacja. A pan Jan Batycki od trzynastu lat otrzymuje z urzędu pomoc w legalizowaniu nieprawnie prowadzonej działalności handlowej. Ta działalność prowadzi do tego, że będzie musiał się wyprowadzić z własnego domu by nie mieszkać przy pijackiej melinie.

Prowadząca poprosiła by zmierzać do końca i dać szansę na udzielenie odpowiedzi.

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat