wizyt: 1640516

Zielono mi » Kiedy można usunąć drzewo

Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, iż na usunięcie drzew lub krzewów, nawet obumarłych, chorych czy tzw. samosiejek wymagane jest zezwolenie administracyjne.

Przepis ten reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zmianami/.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wydaje wójt gminy, burmistrz miasta albo prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca) nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

We wniosku należy podać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości. Do wniosku trzeba załączyć dokument stwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub postanowienie sądu albo wypis z księgi wieczystej). Należy podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, gatunek drzewa, obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm, a w wypadku krzewów – powierzchnię, z której mają być usunięte.

Bez zezwolenia można usuwać tylko drzewa, których wiek nie przekracza 5 lat, drzewa owocowe (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków  oraz granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową), na plantacjach drzew i krzewów lub drzewa usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

Warto też pamiętać, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew od osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepisy są bardziej surowe dla przedsiębiorców, gdyż nalicza się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.

Są jednakże sytuacje wyjątkowe, gdy za usunięcie drzew przedsiębiorcy nie muszą płacić, np. za drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, bądź które obumarły z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Osobie, która nie mając zezwolenia administracyjnego wycięła drzewo lub zniszczyła tereny zieleni, zadrzewienia, drzewa czy też krzewy wymierzana jest administracyjna kara pieniężna.

Wysokość kary, to trzykrotność opłaty za usunięcie drzew.

Karę wymierza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów /Dz. U. nr 219, poz. 2229/, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew /Dz. U. nr 228, poz. 2306/, a także obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 /M.P. nr 77, poz. 828/.

Stawki opłat zależą od gatunku i obwodu pnia drzewa. Są iloczynem obwodu drzewa mierzonego na wysokości 1,30 m, stawki w zł za 1 cm obwodu, współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości
1,30 m.
Opłata może być o 100 % wyższa , jeżeli drzewo znajdowało się na terenach uzdrowiskowych oraz terenach zieleni.

Opłaty i kary za usunięcie drzew przedstawia poniższa tabela

 

Gatunek drzewa

Obwód /cm/

Stawka w zł za 1cm obwodu mierzonego na wys. 1,3m

Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3m

Opłata /zł/

Opłata x 100 %

/zł/

 KARA

(opłata x  3)

/zł/

wierzba

220

11,76

5,55

14 358,96

28 717,92

86 153,76

modrzew

90

31,97

2,37

6 819,20

13 638,40

40 915,21

dąb

115

77,77

3,70

33 091,14

66 182,27

198 546,81

magnolia

50

293,38

1,51

22 150,19

44 300,38

132 901,14


Opłaty i kary za usunięcie krzewów uzależnione są od powierzchni zajmowanej przez krzewy i wynoszą 217,32 zł za 1 m2 .

 

Powierzchnia porośnięta krzewami /m2/

Stawka za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami /zł/

Opłata /zł/

Opłata x 100 %

/zł/

 

KARA

(opłata x  3)

/zł/

5

217,32

1 086,60

2 173,20

6519,60

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat