wizyt: 1640602

Dodatki » Protokół z debaty

Protokół z debaty na temat:
„ Łączenie szkół zawodowych – konieczność ekonomiczna,
czy sposób na poprawę warunków nauczania”.
Program realizowany zgodnie z wyznaczonymi zadaniami Projektu:
„Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej”
w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej:” Masz głos, masz wybór”
8 października 2008 roku.
 

 

Debatę prowadzili: Władysława Pabijan – Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego – koordynator Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej oraz Bogdan Oś – Prezes Stowarzyszenia Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka, partner współrealizujący Projekt Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej.

Debata odbyła się w Ośrodku Kreatywności Obywatelskiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 15 Organizatorzy przedstawili zebranym cel debaty i zaproszonych gości.

Następnie powitali serdecznie wszystkich przybyłych, wytłumaczyli nieobecność na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej z bardzo ważnych powodów osobistych i p. Barbary Redkowskiej - Prezes Zarządu Okręgowego ZNP w Bielsku-Białej, która poinformowała organizatorów, że z powodu choroby nie może przybyć na debatę.

 

Odczytano listę zaproszonych do udziału w debacie:

l  Waldemar Jędrusiński – Zastępca Prezydenta Miasta,
którego organizatorzy poprosili
o oddelegowanie do udziału
w debacie przedstawiciela Miejskiego Zarządu Oświaty

l  Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

l  Kazimierz Polak – Przewodniczący Komisji Kultury
i Edukacji Rady Miejskiej

l  Grzegorz Puda – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury
i Edukacji Rady Miejskiej

oraz radni/członkowie tej komisji w osobach:

l  Jerzy Balon

l  Grzegorz Bieskok

l  Wojciech Ciechowicz

l  Przemysław Drabek

l  Bogdan Dubiel

l  Franciszek Nikiel

l  Adam Ruśniak

l  Stanisław Ryszka

l  Grzegorz Tomaszczuk – Sekretarz Miasta

l  Jan Dzida – Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty

w Bielsku-Białej

l  Jadwiga Utecht – Nolbrzak – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji
pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ” Solidarność” w Bielsku-Białej

l  Barbara Redkowska – Prezes Zarządu Okręgowego ZNP w Bielsku-Białej

l  Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych ul. Lompy 8 w Bielsku-Białej

l  Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych w Bielsku-Białej

l  Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej

l  Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych
i Mechanicznych w Bielsku-Białej

l  Bielskie Forum Oświatowe

 

Zaproszenie na spotkanie przyjęli:

l  Kazimierz Polak – Przewodniczący Komisji Kultury
i Edukacji Rady Miejskiej

l  Jerzy Balon – członek Komisji Kultury i Edukacji Rady Miejskiej

l  Wojciech Ciechowicz – członek Komisji Kultury i Edukacji Rady Miejskiej

l  Przemysław Drabek – członek Komisji Kultury i Edukacji Rady Miejskiej

l  Bogdan Dubiel

l  Przedstawiciele Bielskiego Forum Oświatowego

l  Nauczyciele i rodzice szkół będących przedmiotem dyskusji.

Pani Pabijan odczytała pismo Zastępcy Prezydenta Miasta p. Waldemara Jędrusińskiego i p. Jana Dzidy, w których informują, że debata jest przedwczesna. Pismo p. Waldemara Jędrusińskiego i p. Jana Dzidy w załączniku do debaty.

 

Na debatę zaproszono bielskich parlamentarzystów, którym ważne sprawy toczące się
w parlamencie uniemożliwiły udział w debacie.


Poseł Parlamentu Europejskiego p. Grażyna Staniszewska, będąc żywo zainteresowana sprawami oświaty, przekazała organizatorom informację, że nie może wziąć w niej udziału, jednak chcąc zabrać głos w dyskusji na temat bielskiej oświaty sama rozpoznała sprawę w rozmowie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Oświaty i dyrekcją szkół. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Sugerowała organizatorom debaty, że temat musi być głębiej rozpatrzony i przeanalizowany, a mieszkańcom należy się pełna informacja o sytuacji w bielskiej oświacie, która nie jest odosobniona od podobnych problemów z jakimi przychodzi się zmierzyć innym samorządom w Polsce a nawet w Europie.

W rozmowie z organizatorami debaty szczególną uwagę zwróciła na konieczność opracowania wieloletniego programu nauczania mającego na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo, sprawnym intelektualnie możliwość zdobycia zawodu. Powiedziała, cyt: „trzeba stworzyć taki system nauczania, który umożliwi zdobycie zawodu/kwalifikacji osobie niepełnosprawnej, co w przyszłości pozwoli niepełnosprawnemu na samodzielne utrzymanie się w dorosłym życiu dając poczucie, że jest pełnowartościowym obywatelem miasta i kraju”
Ten temat głęboko interesuje organizatorów debaty i radnych Komisji Edukacji i Kultury.

 

W imieniu Poseł Mirosławy Nykiel wystąpiła jej asystentka Natalia Miodońska, która odczytała wypowiedź p. Poseł. Treść wystąpienia w załączniku do protokołu.

 

Następnie głos zabrał Bogdan Oś mówiąc szerzej o celach debaty i powodach jej zorganizowania. Między innymi powiedział, organizowanie debat jest możliwe dzięki temu, że otrzymaliśmy dofinansowanie do Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a Operatorem Projektu FOP07/2/1375 jest Fundacja Fundusz Współpracy oraz wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana Batorego dzięki której realizujemy program: „Masz głos, masz wybór”. Podkreślił, że cele Akcji w całości pokrywają się z celami projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej. Opisał podejmowane działania w ramach akcji przez bielskie organizacje pozarządowe z terenu Bielska-Białej informując jednocześnie, że w akcji w Polsce uczestniczy około 300 organizacji z trzeciego sektora.

 

Pan Oś odczytał treść pisma Prezydenta Waldemara Jędrusińskiego, a p. Pabijan zwróciła uwagę na fakt, że Prezydent Miasta p. Jacek Krywult działania organizacji uczestniczących w akcji odbiera jako kolejne organy cenzurujące i kontestujące decyzje samorządowe. Powiedziała, że jej osobiście jest bardzo przykro, że pan Prezydent nie zauważa chęci wspierania i pomocy przy rozwiązywaniu szeregu problemów w mieście przez nasze organizacje. Powiedziała, naszą rolą jest badanie odbioru nastrojów i opinii mieszkańców na tematy wyznaczone w zadaniach monitorujących.

Organizatorzy uznali odmowę udziału w debacie za formę wskazującą na brak szacunku i zrozumienia dla pracy organizacji pozarządowych. Organizacje powinny być traktowane po partnersku, wręcz jako ciało wspierające działania samorządu a nie jako kontestujące i cenzurujące. Tak wyrażone stanowisko Prezydenta spycha działania organizacji monitorujących zadania własne gminy do poziomu niechęci i wrogości po stronie władz miejskich w stosunku do propozycji współpracy zagwarantowanej organizacjom ustawą o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutem miasta Bielska-Białej. Pani Pabijan podkreśliła, że OKO to miejsce typowej Agory, która powinna służyć jako miejsce dyskusji i wzajemnego informowania się o możliwościowych rozwiązywania problemów a nie miejsce rozgrywania osobistych potyczek.

 

Debata miała dać odpowiedź o powodach łączenia bielskich szkół zawodowych. Chcieliśmy uzyskać odpowiedź bezpośrednio od przedstawicieli samorządu, czy podejmowane próby połączenia szkół (już na przełomie maja i czerwca) mają głębsze niż ekonomiczne uzasadnienie? Chcemy wiedzieć, co w zamian uczniom i ich rodzicom oraz  nauczycielom łączonych szkół proponuje Prezydent Miasta, jaką ma długoletnią strategię w dziedzinie oświaty i na czym opiera swoje decyzje? Może jednak władze oświatowe mają program naprawczy podnoszący poziom nauczania, wzrost wskaźników, które i tak są powyżej średniej całego województwa śląskiego. Przed nami problem z sześciolatkami a na ten temat nie znamy odpowiedzi. Nie wiemy czy bielskie sześciolatki będą się uczyć w systemie jedno, czy dwu zmianowym? Sprawa niżu też jest chwilowa. Odbudowa zlikwidowanych szkół jest znacznie droższa niż chwilowe oszczędności uzyskane z połączenia szkół kosztem zepchnięcia uczniów do szkół molochów! Takie szkoły zatracą autonomię wypracowaną przez grono nauczycieli, często głębiej zaangażowanych w sprawy szkoły i jej uczniów niż to nakazuje umowa o pracę.

 

Pan Oś podkreślił: „czujemy się zawiedzeni próbą odsunięcia nas od informacji publicznej, która powinna być podawana bez żadnych utrudnień i wielkich próśb. Ważna jest komunikacja, dostęp do informacji. Właśnie, dlatego czujemy się zawiedzeni tak nielicznym oddźwiękiem na propozycję spotkania i debatowania. Już przed debatą troszkę podyskutowaliśmy i zauważyliśmy, że pewne decyzje zapadają bez konsultacji i potem trudno jest je odwrócić. Zlikwidowano zespół szkól elektrycznych na osiedlu Złote Łany w chwili gdy rynek poszukiwał absolwentów z takim wykształceniem”.

Głosy z sali wskazywały na głębokie poruszenie jak można napisać w oficjalnym piśmie, że organizacje są kontestujące i cenzurujące i, że to oburza Prezydenta Miasta. A przecież tak w demokratycznym państwie powinno być. Ktoś musi zapytać jak jest realizowane zadanie do którego wyborcy wybrali swoich przedstawicieli. Więc nie należy się tłumaczyć, że Państwo nie cenzorujecie i nie kontestujecie poczynań władz samorządowych. Wyście to powinni robić, bo taka jest wasza rola a Prezydent Miasta powinien ją doceniać a nie wyrażać się o niej nagannie bo to tylko o nim źle świadczy. Zdania w tym temacie były podobne u wszystkich uczestników spotkania.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Kazimierz Polak. Pan Polak powiedział: sprawą łączenia zespołów szkół zawodowych komisja zajmowała się przed wakacjami. Obecnie nic mi nie wiadomo, by władze samorządowe prowadziły prace zmierzające do połączenia szkół. Osobiście jestem za łączeniem szkół zawodowych i liceów profilowanych o tych samych kierunkach zawodowych. Daje to szansę na lepsze zarządzanie szkołą, czyli na dokonanie oszczędności finansowych przy jednoczesnym zwiększeniu wyników nauczania. Poinformował zebranych, że żadna z wymienionych szkół nie będzie likwidowana. Reorganizacja będzie polegała na zarządzaniu łącznych szkół przez jedną dyrekcję, przy czym nauka będzie kontynuowana w każdej szkole tak jak do tej pory, więc dzieci nie odczują żadnych zmian. Podkreślił, że w łączonych szkołach wyniki są diametralnie różne. Jedna szkoła ma ponad 50 % zdanych przez uczniów egzaminów zawodowych, a w drugiej jest to na poziomie   2-4 %.

 

Oburzyło to rodziców szkoły elektronicznej, według których, nie należy kierować się tylko wynikami zdanych egzaminów zawodowych. W szkole, do której chodzą uczniowie mniej zdolni, niepełnosprawni, wyniki nie są miarą adekwatną do możliwości uczniów. Nawet niezdanie egzaminu zawodowego nie powoduje, że dany uczeń zasili grupę bezrobotnych. Czasem, a w szczególności w tym przypadku, powodem niezdawania egzaminów zawodowych jest źle doprecyzowany program egzaminów . Pokazano to na przykładzie próbnej  matury, której nie zdali przedstawiciele dyrekcji szkół i MEN, gdyż nie zmieścili się w kryteriach testów. Rodzice zapewniali, że ich dzieci mogą i będą dobrymi pracownikami, na których już obecnie oczekują firmy by zatrudnić absolwentów szkoły elektronicznej.

 

Jeden z rodziców zauważył, że przedsiębiorca nie oczekuje tylko, zaświadczenia o zdanym egzaminie zawodowym lecz liczy sie też wola i chęć do dobrego działania na stanowisku pracy. Podkreślono, że dzieci tej szkoły są zaangażowane w prace podnoszące ich wiedzą zawodową, sami organizują sobie miejsce warsztatowe w szkole a to już dobrze świadczy o chęciach uczniów tej szkoły.

 

Matki uczniów tej szkoły podkreślały, że nie należy wszystkich mierzyć jedną miarą. Są dzieci bardziej zdolne i te mniej, co nie powinno oznaczać, że te mniej zdolne nie powinny się kształcić w takim zawodzie. Sformułowano tezę, że nie wszyscy przecież chcą i będą kontynuować naukę na studiach.  Dzieci mniej zdolne chcą się uczyć właśnie w tej szkole, w tym środowisku, które jest dla nich przyjazne, a nie w kombinacie, gdzie w jednej szkole uczy się ponad tysiąc uczniów. To nie są dobre warunki do nauki zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.  Duże zespoły tworzą miejsce dla anonimowości uczniów ale również powodują, że w takiej szkole sami nauczyciele nie znają się, a co tu mówić o dobrej pracy z uczniami.  
Rodzice zarzucili Panu Przewodniczącemu, że nie ma pojęcia czego oczekują zarówno dzieci tej szkoły jak i jej rodzice.

 

Dyskusja na chwilę przybrała obrót mocno emocjonalnej polemiki.

Natychmiast zareagował Bogdan Oś mówiąc, że jest w stanie zrozumieć emocje obu stron dyskusji, jednak możliwy jest konsensus pomiędzy emocjami i sferą informacji, które są niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości i nieufności po obu stronach.

Te interwencje uspokoiły i uporządkowały dyskusję umożliwiając dalszy przebieg debaty.

 

Następnie, już w przyjaznej atmosferze Przewodniczący Polak dokończył swoją myśl mówiąc, że łączone szkoły dopiero po roku, dwu będą pomału reorganizowane, ale w taki sposób, że uczniowie tych szkół tego nie odczują. Co roku będą wygaszane kolejne roczniki, aż w końcu pozostaną tylko dzieci z nowego naboru, które będą się uczyć już w nowym zespole.

Pani Pabijan zapytała p. Polaka, czy prawdą jest, że Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej wydała pozytywna opinie co do połączenia Zespołu Szkół Gastronomicznych z Zespołem Szkół im. J. Tuwima i czy te szkoły otrzymały taka opinię, czy o tym wiedzą?

 

Pan Przewodniczący potwierdził, że taka opinię czytał i że została ona wystawiona dla władz oświatowych, które o takową zabiegały. Przedstawiciele Zespołu Szkół im. J. Tuwima byli zaskoczeni taką informacją, gdyż nic o takiej opinii nie wiedzieli. Uznali,  że wiele spraw w miesicie dzieje się bez ich wiedzy, że przebieg informacji nie jest właściwy.

 

To spowodowało wypowiedź przedstawicieli Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima, którzy zapytali p. Polaka jakim w takim razie kryterium kierowały się władze samorządowe chcąc połączyć Zespół Szkół Handlowych i Gastronomicznych z Zespołem Szkół im. Juliana Tuwima. Wypowiadający się w tym temacie podkreślił, że wyniki z egzaminów zawodowych to niemal 100% zdających egzamin. Czy zatem są inne kryteria niż wyniki, które powodują, że ich szkoła ma być wcielona do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Przecież Zespół Szkół im. Juliana Tuwima ma lepsze wyniki. Rodzice tej szkoły podkreślili, że to jest jakiś absurd.

 

Głos zabrał radny Przemysław Drabek, który podkreślił, że dobrze się stało, że zespół Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej zdecydował się na zorganizowanie tej debaty w mniejszym kręgu zainteresowanych osób problemami oświaty i nie załamał się odmową udziału przez tak szerokie gremium.

 

Pan radny podkreślił, że organizatorzy wykazali się dużą odpowiedzialnością obywatelską, pomimo decyzji kuratorium i władz samorządowych informujących ich, że nie wezmą udziału w organizowanej debacie. Powiedział, że dziwi go sformułowanie, że udział w debacie uważa się za przedwczesny. Tym bardziej, iż sami radni nie są informowani o planach władz oświatowych. To właśnie taka postawa jest powodem napięć pomiędzy władzami samorządowymi, a częścią radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Z tego też powodu Komisja Edukacji i Kultury zdjęła z obrad sprawę połączenia Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Zespołem Szkół im. Juliana Tuwima.

W dyskusję włączyli się pozostali radni mówiąc, że być radnym nie oznacza wiedzieć więcej. Czasem informacje otrzymują w dniu, w którym odbywa się komisja, więc nie mają za dużo czasu by zapoznać się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad. Dlatego czasem podejmują decyzję odroczenia obrad ich komisji.

 

Radny Jerzy Balon podkreślił, że rozumie władze samorządowe, które muszą się zmierzyć z trudnym zadaniem zarządzania różnymi obszarami  narzuconych zadań. Na Prezydenta Miasta spada całkowita odpowiedzialność za zarządzanie powierzonym mieniem. Często jest tak, że ciągle nakłada się nowe obowiązki bez zapewnienia odpowiednich środków. Tak jest również ze sprawą oświaty w Bielska-Białej i tak pewnie będzie w najbliższej przyszłości. Podkreślił, że dobrze się dzieje, że omawiane są problemy związane z łączeniem szkół i sprawą sześciolatków itp. Poprosił, by wesprzeć władze samorządowe i radnych Rady Miejskiej włączeniem w to zagadnienie bielskich parlamentarzystów. Nie należy zapominać, że to odpowiednie przepisy prawa powinny za zadaniami przekierowywać odpowiednie środki do samorządów. Ciągłe dokładanie obowiązków bez zapewnienia odpowiednich środków powoduje wiele napięć.

 

Władysława Pabijan zapewniła, że w najbliższą sobotę razem z Bogdanem Oś spotykają się z p. Grażyną Staniszewską, którą poproszą o pomoc i poradę.
Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej będzie podejmował działania zmierzające do doprowadzenia do właściwych decyzji prawnych przy zlecaniu zadań samorządom. W tej sprawie w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór” zwrócą się do wszystkich parlamentarzystów i organizacji uczestniczących w Akcji z prośbą o poparcie pisma do Prezydenta i Premiera RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wnoszącego rozważenie możliwości dokonania zmian w dofinansowywaniu zadań realizowanych przez samorządy.

 

Chcemy by inicjatywa oddolna została zauważona w całej Polsce. Coś trzeba zmienić w przepisach prawnych, by można było dobrze wykonywać zadania przekierowywane do samorządów. Coraz mniejsze środki z PIT pozostają w gminach, gdzie pracują osoby mieszkające poza miejscem pracy. Gminy, w których mieszkają uczniowie nie dokładają się do kosztów ponoszonych przez inne gminy, w których uczą się ich dzieci. Organizatorzy podjęli decyzję, że poproszą jeszcze raz przedstawicieli samorządu na kolejną debatę w terminie dogodnym dla wszystkich stron.

Na czym zamknięto dyskusję i podziękowano przybyłym za przybycie oraz poproszono obecnych o udział w kolejnych spotkaniach.

 

Protokół sporządzili:

Władysława Pabijan

Bogdan Oś

Załączniki: 

Stanowisko poseł Mirosławy Nykiel
Pismo od Prezydenta Jacka Krywulta
Pismo od p. Jana Dzidy
Pismo od zastępcy prezydenta - Waldemara Jedrusińskiego


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat