wizyt: 1640526

Dodatki » Protokół z konferencji 9 02 2009

Następnie wystąpiła p. Władysława Pabijan – koordynator projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej. Podziękowała p. Poseł Mirosławie Nykiel za współorganizację spotkania, gościowi za przyjęcie zaproszenia i wszystkim za przybycie. Podkreśliła, że spotkanie odbywa się w ramach projektu: Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej dofinansowanego dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Pan Krzysztof Więckiewicz w swoim wystąpieniu omówił zmiany jakie zaszły w Ustawie

Pożytku Publicznego Organizacji Pozarządowych i o Wolontariacie. Podkreślił, w jakich kierunkach będą szły kolejne zmiany, jak ważny dla organizacji pozarządowych będzie status organizacji pożytku publicznego, jakie daje on przywileje.

 

Następnie przybliżył założenia konkursu FIO, który zostanie ogłoszony 20 lutego.

Swoje wypowiedzi uzupełnił prezentacją, która jest dostępna na stronie www.oko.bielsko.pl

 

Po zakończeniu prezentacji gość poprosił o wypowiedzi organizacje.

 

Postulaty wygłaszane przez NGO:

 

1.Beskidzkie Stowarzyszenie Inicjatywa Pożytku Publicznego

 

Propozycje zmian prawnych, o których mówił p. Więckiewicz, zdaniem p. Karola Wójcika, niewiele przyczynią się do zwiększenia przejrzystości przepisów prawnych. Propozycje dofinansowania zadań dla organizacji pozarządowych też nie są takie jak by tego oczekiwały organizacje. Forma przyznawania dofinansowania nadal nie jest jasna.

 

Stowarzyszenie nie wierzy w dobre skutki realizacji projektów, są mało elastyczne, uznaniowe i nie służą przeciętnemu obywatelowi. Jego zdaniem, tak realizowane zadania to jest nadal marnotrawiony, społeczny pieniądz

 

Fundusze, jego zdaniem, powinny iść do gmin na zadania, które w danych gminach wymagają realizacji. Wstrzeliwanie się w odgórnie narzucane zadania jest niegospodarnością, brakiem wyobraźni i tylko przerabianiem pieniędzy.

 

Odp: Dyrektora Więckiewicza

-         Zgadza się co do sugestii przedmówcy. Zdaje sobie sprawę, że forma dofinansowania zadań przy ogólnie przyjętych tematach nie jest  tą formą, której oczekuje część organizacji. Jednak forma ogłaszania konkursów i zadań jest narzucana przez Ministerstwa RP i obwarowana przepisami prawnymi Unii Europejskiej.

-         Pan Dyrektor podkreślił, że zadania są skrupulatnie rozliczanie.
Nie ma wiec mowy o marnotrawieniu pieniędzy.

-         P. Dyrektor uważa, że powinna być większa odpowiedzialność stowarzyszeń przy aplikowaniu o fundusze. To od samych organizacji zależy, czy dla nich będzie się liczyć tylko przerób pieniędzy, czy też misja, dla której organizacja została powołana.
Organizacja pisząc wniosek powinna przypomnieć sobie dla jakich celów została powołana, jakie chce osiągnąć wskaźniki.

 

Klub Sportowy – Bogusław Wilczek

 

- Wnioski – wg  P. Wilczka. Propozycje składania wniosków i ofert na zadania jego klubu dla (jego organizacji)  są dużym utrudnieniem. Reprezentuje klub sportowy, który ma kilka sekcji sportowych. Musi pisać i rozliczać kilka wniosków jednocześnie. Mało tego. Składając wniosek musi z góry podać, jakie będą dokładne wydatki w różnych kategoriach. Zapisanie preliminarza budżetowego nie podlega możliwościom przesunięć środków pomiędzy tymi kategoriami. A przecież trudno w styczniu przewidzieć ile będzie kosztowała benzyna w lipcu czy też inny produkt. To jest zadanie  trudne do wykonania. A przecież w organizacjach nie pracuje sztab urzędników, którzy to zadanie wykonają.

-         Jeśli mamy się kierować swoją misją, to też od grantodawców  powinniśmy oczekiwać większej elastyczności.

-         Propozycja. W jednym wniosku powinna istnieć możliwość zwrócenia sie o dofinansowanie na większą liczbę zadań. Powinno się dać szansę podjęcia decyzji przez klub,(organizację) czy składa jeden wniosek a w nim dać szanse na zawarcie szczegółowych rozwiązań np. podpunkty na różne zadania)

- kalkulacja kosztów powinna być prostsza, pozwalająca na większą elastyczność

- termin składania wniosków i ich rozliczania w przypadku jego klubu sportowego jest zły. Konkurs jest ogłaszany w styczniu lub lutym a rozliczenie musi być zrobione do końca października lub listopada. W przypadku dyscyplin sportowych o charakterze zimowym pozyskanie na te dyscypliny funduszy całkowicie kładzie te zadania, ponieważ konkurencje odbywają sie w martwym terminie, pomiędzy listopadem a marcem.
 W ten sposób sporty zimowe są położone całkowicie na łopatki.

-         Rozpoczęcie i zakończenie terminu zadania powinien wybierać klub.

 

Odp Dyrektora Więckiewicza 

Wniosek – Ustawa reguluje wzór wniosku. Od samorządu zależy jaki jest wzór oferty.
To samorządy powinny być bardziej elastyczne.

Kalkulacja kosztów – trzeba się rozliczyć z sekwencji zdarzeń, ale i również uelastycznić myślenie. 

 

Terminy – W Ustawie jest zapisane: ”można ogłosić konkursy”.
To gmina powinna dobrze realizować swoje obowiązki zapisane w ustawie współpracy
z organizacjami pozarządowymi. To jest jej ustawowy obowiązek, a nie przywilej.

Bożek Jacek: Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne „Klub Gaja”

 

Składa podziękowania, gdyż sytuacja NGO znacznie się poprawiła. Ustawa daje organizacjom nowe, lepsze instrumenty do realizacji swoich działań statutowych.

Życzył p. dyrektorowi, by dalsze prace w Departamencie Pożytku Publicznego nadal szły
w kierunku usprawnienia pracy organizacji.

Poprosił o przybliżenie ram konkursu FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wykład P. dyrektora o FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Informacja i pokaz slajdów na stronie
www.oko.bielsko.pl

 

Następnie głos zabrał przedstawiciel Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Pan Piotr Styks zapytał:

Czy przy realizacji zadań istnieje szansa na ujednolicenie procedur?

Czy forma sprawozdawczości ( rozliczenie projektu przez instytucje wdrażające) będzie  lepiej traktowała NGO? Jedne kontrole przy realizowanych projektach są merytoryczne i wiadomo o co chodzi kontrolującym.

Niestety zdarzają się takie kontrole, które z góry doszukują się uchybień i nic nie jest ich w stanie przekonać, że organizacja dobrze realizuje zadanie.

 

Odp. Dyrektora Więckiewicza

-         Sankcje są określane w różny sposób dla różnych zdań.
Na razie będzie trudno ujednolicić kryteria. Ciągle jeszcze wszyscy się edukujemy.
Dzisiejsze spotkanie również temu służy. To z takich spotkań wyciągamy wnioski.

Reguluje to Komisja Europejska (wspólny mianownik). W każdym kolejnym działaniu jednak ciągle wyciągane są nowe wnioski i często są uwzględniane przy przyjmowaniu kolejnych procedur i kryteriów obwarowujących realizacje i rozliczanie zadań.

 

Kazimierz Bieniecki – Fundacja Dziecięce Marzenia -

Pytanie o ujednolicenie 1% podatku

Podkreślił, że ustawa 1% podatku uniemożliwia jego przekazywanie kilku milionom polaków.  Zapytał co w tej sprawie Departament Pożytku Publicznego planuje zrobić?

Czy planowane są  zmiany w Ustawie Pożytku Publicznego i o  wolontariacie w sprawie ustawy  o przekazywaniu NGO Vat z wypracowanych kosztów?

-         Zdaniem p. K. Bienieckiego danie szansy organizacjom pozarządowym poprzez pozostawienie im takich środków wzmocniłoby organizacje. To by bardzo ułatwiło organizacjom funkcjonowanie.

 

Odp dyrektora Więckiewicza

Na razie nie jest to możliwe. Sam się podpisuje pod taką propozycją,. Jest za uaktualnieniem tego procesu (postulat dyrektora)

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych „Razem” P. Sowiński

Postulat o udostępnienie przekazania 1% podatku osobom które utrzymują się z renty, emerytury. Te osoby nie mogą się podzielić tym 1% z organizacjami.

Co z możliwością zwiększenia % podatku, o czym dyskutowano w parlamencie?

Czy można podnieść wielkość procentu? Od czego lub od kogo to zależy?

Zwrócił uwagę  na trudną sytuację osób upośledzonych. Dla podopiecznych  Stowarzyszenia na rzecz osób upośledzonych nie ma mieszkań. Co w tej sprawie się robi?

Odp. Dyrektora Więckiewicza

P. Dyrektor osobiście jest za podniesieniem 1 procenta podatku. Jednak decyzja zależy od parlamentu, który cały czas pracuje nad tym, więc ma nadzieję, że parlamentarzyści przegłosują ustawę zwiększenie możliwości przekazywania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ustawa o budownictwie jest nowelizowana. Problem został dostrzeżony i nad tym intensywnie pracuje Senat. Potem ustawa wraca do Sejmu. Jednak już wiadomo, że w systemie spółdzielni socjalnych z mieszkań będą mogły skorzystać tylko organizacje pożytku publicznego dla swoich podopiecznych.

Poprosił p. T. Sowińskiego o zapoznanie  się z ustawą.

 

Klub Sportowy Bogusław Wilczek

 

Zapytał o taką sytuację:

Złożony wniosek został negatywnie zaopiniowany przez samorząd.

Ministerstwo ten sam wniosek przyjęło, samorząd nie przyjął. Czy istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji samorządu?

 

Odp. Dyrektora Więckiewicza

Konkurs ogłaszany przez Ministerstwo jest obwarowane innymi przepisami niż konkurs ogłaszany przez samorządy. Wniosek jest jeden. Trzeba odpowiednio precyzować wnioski do samorządów. Należy szczegółowo opisywać propozycje zadań. Od nas samych zależy przejrzystość wniosku. Dobrze przygotowany wniosek z reguły jest przyjmowany, jeśli odpowiada na postawione kryteria danego zadania.

 

Po wyczerpaniu tematów zamknięto spotkanie. Podziękowano przybyłym za merytoryczne wypowiedzi. Poproszono o odwiedzenie strony www.oko.bielsko.pl, na której pojawi się protokół ze spotkania i prezentacja przygotowana przez p. Krzysztofa Więckiewicza.


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat