wizyt: 1640448

Bielsko-Biała » S M O G

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000048769.
Osobowość prawną uzyskało 17 kwietnia 1998 r. działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.104) Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

Cele i środki działania

 1. Integrowanie mieszkańców osiedla, wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologiczno - zdrowotnych i bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży.
 4. Działanie na rzecz nienaruszalności osiedla jako całości, obejmującego nieruchomości będące własnością mieszkańców oraz cały układ urbanistyczny i teren rekreacyjny.
 5. Troska o infrastrukturę osiedla w porozumieniu z władzami miasta.
 6. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 9. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Działania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 11. Działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 12. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Stymulowanie zainteresowania władz miasta i przedsiębiorstw komunalnych problematyką małych osiedli mieszkaniowych oraz inicjowanie konkretnych działań mających na celu rozwiązanie problemów na korzyść mieszkańców osiedla.
Współpraca i współdziałanie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz mieszkańców.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku oraz rekreacji bliskiej dla dzieci, młodzieży
i seniorów z terenu osiedla i terenów do niego przyległych.
Organizowanie akcji społecznych mających na celu podniesienie estetyki osiedla.
Utrzymanie kontaktów krajowych i zagranicznych ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach statutowych.
Współpracę z firmami położonymi w rejonie działania SMOG.
Organizowanie spotkań stwarzających możliwości wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami samorządu .
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie SMOG prowadzi programy mające na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, dla których organizujemy zimowy i letni wypoczynek, zajęcia plastyczne, zajęcia w modelarni, gimnastykę korekcyjną dla dzieci, geriatryczną dla pań, programy pomocowe na rzecz mieszkańców osiedla Grażyńskiego i miasta Bielska-Białej.

 

Więcej informacji :       smog.free.ngo.pl/       oko.bielsko.pl

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko, rada osiedla, wolontariat, oko bielsko