wizyt: 1640470

Monitoring » Sesja Rady Miasta 3 czerwca 2008

 

28 maja 2008 r.  wzięliśmy udział w obradach Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  2 czerwca br. w posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, a 3 czerwca br. w obradach sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w szczególności obradowała w sprawach zaopiniowania następujących wniosków dotyczących:

l  Dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego.

W tym przypadku chodziło o doprecyzowanie zapisu uchwały nr XIII/277/2003 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie otwarcia ogródków gastronomicznych, które  po przyjęciu zmiany mogą funkcjonować przez cały rok. 

l  Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica.

l  Zniesienia/likwidacji nazw ulic.

W tym przypadku chodziło o zlikwidowanie  nazw ulic, które widnieją w wykazie ulic miejskich a nie zostały do tej pory wytyczone, utwardzone, wzdłuż których nie ma zabudowy mieszkaniowej.

l  Skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości o powierzchni 335 m ² położonej w obrębie ewidencyjnym Górnego Przedmieścia.

l  Podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. zo.o

 

Poza wyżej wymienionymi tematami Komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków dotyczących nabywania i zbywania budynków, bądź wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta  bonifikat, które znalazły się w protokole Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Dlatego postanowiliśmy zająć się i doprecyzować dwa tematy.

l  Pierwszy temat dotyczący Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienicy

w powiązaniu z innymi tematami społeczności lokalnej.

Tematyka ta pokrywa się z celami prowadzonych zadań w ramach Projektu „Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej” realizowanego z tzw. funduszy norweskich i Projektu: „Masz głos, masz wybór”.

Jednym z celów podejmowanych w ramach obu projektów są działania zwiększania świadomości obywatelskiej mieszkańców naszego miasta w zakresie rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu.

l  Drugi temat, który nurtuje wielu bielszczan to sprawa budowy wiaduktu nad torami przecinającymi ulicę Wyzwolenia.

Jest to temat, którym Stowarzyszenie SMOG zajmuje się od kilku lat.

Temat ten będzie przedmiotem analiz i rozważań oraz monitoringu, w jakim kierunku zmierzają działania dla wykonania wiaduktu .

l  Zwróciliśmy też uwagę na temat, który został wywołany poza harmonogramem Komisji zaplanowanym na 28 maja br..

Jest to sprawa zagospodarowania podstocza i umożliwienia zalegalizowania ekstremalnego kolarstwa zwanego downhillem.

Jest to temat drażliwy, związany z Programem Natura 2000 i przepisami, na które powołują się przedstawiciele Lasów Państwowych. Temat ten będzie więc przedmiotem dalszych wnikliwych badań i dyskusji w gronie kompetentnych osób.

 

Przedmiotem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego było zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta, sprawozdań finansowych instytucji kulturalnych będących placówkami kultury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektów realizowanych przez Miasto Bielsko-Białą w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Komisja dość długo obradowała nad objęciem specjalną strefą ekonomiczną obszaru hali i parkingu Fiat Auto Poland w Komorowicach Krakowskich.

Dyskusja i pytania były bardzo wnikliwe.

Pani Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego odpowiadała na każde, nawet bardzo dociekliwe pytania. Podawała radnym przykłady na podstawie wcześniej wprowadzonych stref, wykazywała, jakie przełożenie mają strefy na bielski rynek pracy i zatrzymanie dochodów finansowych dla naszego miasta. Z otrzymanych informacji wynika, że firma ubiegająca się o wprowadzenie zmiany zwiększy inwestycje o 100 milionów złotych i dodatkowo zatrudni 100 osób bez zwiększania samej powierzchni strefy ekonomicznej.

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski o przyjęcie sprawozdań finansowych placówek kulturalnych Miasta Bielska-Białej mając świadomość, że Komisja Edukacji i Kultury nie zaopiniowała tych wniosków i zwróci się na sesji o przesunięcie terminu ich rozpatrzenia. tłumacząc się krótkim terminem, jaki przedstawiciele Komisji Edukacji i Kultury mieli na zapoznanie się z tym tematem.

Znaczną część prac Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zajęły rozmowy i dyskusje w temacie przesunięcia funduszy z zadań przeznaczonych na zatrudnianie  i samozatrudnianie osób niepełnosprawnych do zadań mających na celu dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych tychże osób.

W wyjaśnieniu zawiłości rozliczeń funduszy pochodzących z PEFORN -u padła informacja, że przy Prezydencie Miasta działa Komisja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, której prace zostały bardzo wysoko ocenione przez Prezydenta Krywulta.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego reprezentujący dział pomocy społecznej zapewnili radnych zgromadzonych na Komisji, że ani jedna osoba, która chciałaby skorzystać z otrzymania dofinansowania w dziedzinie zwiększenia szans na samozatrudnienie lub zatrudnienie z orzeczeniem o niepełnosprawności nie była i nie zostanie bez wsparcia merytorycznego i finansowego.

 

Monitorując obie komisje i sesje Rady Miejskiej zwróciliśmy uwagę na fakt, że praca radnych w trakcie poszczególnych komisji jest znacznie dłuższa niż cała sesja Rady Miejskiej, mimo iż w jej harmonogramie jest wiele tematów z różnych działów.

Dobrą informacją dla bielszczan jest to, że radni dość wnikliwie badają każdy temat na komisjach. Dopytują się, dyskutują a czasem nawet dość ostro wypowiadają się w niektórych tematach. Na wszystkie pytania przedstawiciele samorządu starali się odpowiedzieć radnym, jednak na część pytań obiecali doprecyzować informacje i przedstawić je radnym przed kolejną sesją.

 

W tym miejscu przypominamy, że każdy obywatel może wziąć udział w obradach komisji i sesji Rady Miejskiej jak również zapoznać się z harmonogramem obrad komisji i sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: http://www.um.bielsko.pl/.

Po wejściu na stronę urzędu należy wejść w zakładkę Rada Miasta a tam po prawej stronie znajdują się kolejne tematyczne zakładki dotyczące prac Rady.

 

Monitorując wyżej opisane zadania zauważyłam, że obrady sesji to już tylko formalność.

Natomiast interpelacje radnych ponownie zdominowały przebieg samej sesji.

 

Jednym ze spornych tematów sesji Rady Miasta była dyskusja na temat przeniesienia Klubu Dziennego Pobytu Osób Starszych do siedziby Rady Osiedla Beskidzkiego.

Temat ten zainteresował przedstawicieli OKO, zwłaszcza, że w między czasie przyjęto uchwałę  zatwierdzającą Program Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica. Tematy te również współgrają z wydarzeniami z 2 i 5 czerwca 2008 rozstrzyganymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha, które dotykały dalszego losu Klubu Piast.

Tematem tym zajmowała się Pani Katarzyna Oremus – dziennikarka Super – Nowej monitorująca prace Rad Osiedli w Bielsku – Białej. Wydawało się już, że sprawa została rozstrzygnięta na pierwszym zebraniu w dniu 2 czerwca br. i Klub Piast zostanie zlikwidowany.

Z przyjemnością mogę napisać, że Delegaci podjęli ważną, bardzo dojrzałą decyzję utrzymania Klubu. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania za dojrzałość społeczną Delegatów Spółdzielni Strzecha i deklaruję się, że w ramach monitoringu temat ten i temat Rady Osiedla Beskidzkiego będzie  kontynuowany po zrealizowaniu cykli spotkań z zainteresowanymi tymi tematami, o czym w kolejnych sprawozdaniach..

 

Monitorowała [ Władysława Pabijan]

 

Porządek obrad Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego:

1.   Otwarcie posiedzenia Komisji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2008 rok DRUK Nr 1/XXVI.

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2008 rok DRUK Nr 2/XXVI.

4.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektów realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała w ramach funduszy Unii Europejskiej DRUK Nr 3/XXVI.

5.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 4/XXVI.

6.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 5/XXVI.

7.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 6/XXVI.

8.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 7/XXVI.

9.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 8/XXVI.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej - instytucji kultury DRUK Nr 9/XXVI.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Bielska-Białej DRUK Nr 11/XXVI.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Therma" Spółka z o.o. w Bielsku-Białej DRUK Nr 17/XXVI.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej DRUK Nr 24/XXVI.

14. Sprawy różne i bieżące Komisji.

 

 

X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 Porządek obrad

 

w dniu 05 czerwca 2007 roku

godz. 10.00

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej

4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na

kadencję 2008-2011

DRUK Nr 1/X

7. Informacja o stanie środowiska na terenie miasta Bielsko-Biała wg danych za

rok 2006

DRUK Nr 2/X

8. Raport z realizacji programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej wraz ze

sprawozdaniem z planu gospodarki odpadami

DRUK Nr 3/X

9. Sprawozdanie z wykonania budŻetu miasta Bielska-Białej za okres od

początku roku do dnia 31 marca 2007 roku

DRUK Nr 4/X

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŻetu miasta Bielska-Białej na 2007 rok

DRUK Nr 5/X

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŻecie miasta Bielska-Białej

na 2007 rok

DRUK Nr 6/X

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej

DRUK Nr 7/X

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej

w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty

skarbowej

DRUK Nr 8/X

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŻszenia kapitału zakładowego „Bielsko-

Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. z siedzibą

w Bielsku-Białej

DRUK Nr 9/X

Rada Miejska w Bielsku-Białej

Strona 2 z 3

V Kadencja RM: 2006-2010

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gónych stawek opłat ponoszonych

przez właścicieli nieruchomości połoŻonych na terenie miasta Bielska-Białej za

usługi związane z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości

odpad komunalnych oraz nieczystości ciekłych

DRUK Nr 10/X

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegłowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, działających w ramach

Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej

DRUK Nr 11/X

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacyjnego usytuowania Ośrodka

Wczesnej Stymulacji Rozwoju Małego Dziecka, funkcjonującego dotychczas

w strukturze Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej

DRUK Nr 12/X

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2006 roku

DRUK Nr 13/X

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Obsługi Szkł

i Przedszkoli Miejskich w Bielsku-Białej

DRUK Nr 14/X

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego z Gminą

Jasienica

DRUK Nr 15/X

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/792/2004 Rady Miejskiej

w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała

DRUK Nr 16/X

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/1277/2005 Rady

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaŻy

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

oznaczonej jako pgr 624/61 obj. Kw 63010, połoŻonej w Bielsku-Białej przy

ul. Goździk gm. kat. Kamienica

DRUK Nr 17/X

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/1953/2006 Rady

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaŻy

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała

oznaczonej jako pgr 1070/327 o pow. 291 m2 i pgr 1070/326 o pow. 313 m2

obj. Kw 56424, połoŻonej w Bielsku-Białej przy ul. Opolskiej

DRUK Nr 18/X

24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŻy nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Bielsko-Biała, połoŻonej w Bielsku-Białej przy ul. Porąbki 26, gm. kat.

Hałcn

DRUK Nr 19/X

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŻy niezabudowanej nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako pgr 3380/5 o pow.

580 m2 obj. Kw 48221, połoŻonej w Bielsku-Białej przy ul. Wincentego Witosa,

gm. kat. Linik

DRUK Nr 20/X

Rada Miejska w Bielsku-Białej

Strona 3 z 3

V Kadencja RM: 2006-2010

26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŻy niezabudowanej nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako pgr 495/22 o pow.

567 m2, obj. Kw 59424, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego,

gm. kat. Aleksandrowice – w drodze przetargu

DRUK Nr 21/X

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŻenia zgody na udzielenie przez Prezydenta

Miasta bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, pgr 861/33 o pow. 769 m2 gm. kat. Góne Przedmieście – w 270/12488

cz., obj. Kw 31079 na rzecz Albina Masztalerza, dotychczasowego uŻytkownika

wieczystego i właściciela lokalu nr 7 w budynku nr 14 przy ul. Grunwaldzkiej


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat